Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Käesoleval hetkel kehtib planeeringualal Vahi külas asuvate Täheperve, Täheserva, Täheveere, Täheääre ja Mõisaplatsi tn 1 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat detailplaneeringut Mõisaplatsi maaüksuse osas.

Mõisaplatsi maaüksuse olemasolev sihtotstarve on ärimaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda ärimaa sihtotstarbega Mõisaplatsi maaüksusele ehitusõiguse määramist ärifunktsiooniga hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub Mõisaplatsi maaüksus keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.