Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Planeeringu eesmärgiks on kavandada olemasoleva Nõmmeringi tn elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas. Koostatava planeeringuga planeeritakse üle osa varasema detailplaneeringu alusel välja mõõdetud kruntidest. Uutele kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ja ridaelamute püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha.

Käesoleval hetkel on Markuse mü (kü tunnus 79401:006:1122) ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, Ojaääre mü sihtotstarve 100 % transpordimaa, Nõmme tn 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 mü sihtotstarve 100% elamumaa, Ojaääre põik mü sihtotstarve 100% transpordimaa, Ojaääre põik 1, 2, 3, 4, 6 mü sihtotstarve 100% elamumaa ja Hommiku mü sihtotstarve 100% üldkasutatav maa.

Planeeringualal kehtib Ojaääre kinnistu ja Markuse kinnistu osaline detailplaneering (kehtestatud 13.09.2006.a otsusega nr 101) ja Jõesoo kinnistu detailplaneering (kehtestatud 21.05.2003.a otsusega nr 30). Nimetatud detailplaneeringud muutuvad peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuosas kehtetuks.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad antud maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga alal, planeeritava ala Emajõe poolne osa on rohevõrgustiku ala. Elamumaa juhtfunktsiooni all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida lisaks elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi. Rohevõrgustiku alal kruntimist ja elamute ehitusõiguse määramist ei kavandata. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.