1. Tartu valla laste ja perede komisjon

Ülesanded: lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste langetamisel; koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine; ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste määramiseks; laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine; ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele; ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks) alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks; osalemine KOV arengukava planeerimisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul tasandil.

1. Karin Aru – esimees

2. Anne-Mai Ott – aseesimees

3. Kadri Linamägi - sekretär