Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu algatamine

13.03.19

Tartu Vallavalitsus algatas 07.03.2019 nr 221 Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on muuta Kõrtsimäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0376, 8985 m², 100% elamumaa) maakasutuse sihtotstarve 80% ärimaaks ja 20% elamumaaks ning määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning uue hoone püstitamiseks, eesmärgiga rajada büroo-, konverentsi- ja majutusruumidest koosnev äri- ja turismikompleks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala hajaasustusega alale ning maakasutuse juhtotstarve on määramata. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb üldplaneeringust, mille kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik väärtuslikel maastikel (sh riikliku kaitse alla võetud maa-alal) äritegevuse arendamisel. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeritav maaüksus asub Vooremaa maastikukaitsealal ja Natura 2000 võrgustiku Vooremaa linnualal, millest tulenevalt on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu tulemuste põhjal ei ole detailplaneeringu elluviimisel ning hoonete ja rajatiste sihipärasel kasutamisel oodata olulist keskkonnamõju ning keskkonna strateegiline hindamine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Planeeringualal asub 19. sajandist pärit ehitismälestis, millest tulenevalt tuleb planeeringu raames koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamisel.

Täpsem info planeeringu kohta  http://bit.ly/2HjdxRB