Keskuse tee 1 detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib Keskuse tee 1 maaüksusel Täheperve, Täheserva, Täheveere, Täheääre ja Mõisaplatsi tn 1 detailplaneering (kehtestatud Tartu vallavalitsuse 16.01.2008.a korraldusega nr 1). Nimetatud planeering nägi ette Keskuse tee 1 krundile kuni 3-korruseliste, 12 m kõrguste ärihoonete püstitamise, ehitisealuse pinnaga kokku 2856 m². Sama planeeringuga kavandati transpordimaa krundiks Keskuse põik L1.

Keskuse tee 1 katastriüksuse (kü 79401:006:1326) sihtotstarve on 100% ärimaa, pindala 6501 m², Keskuse põik L1 katastriüksuse (kü 79401:006:1325) sihtotstarve on 100% transpordimaa, pindala 1055 m².

Planeeringu eesmärgiks on Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 kruntide liitmine, tekkinud krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ridaelamute püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsudele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut. Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub samale alale kattuvas osas varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.