Jõeääre detailplaneering

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu edelapiiril kulgeva Amme jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, et võimaldada ehitusõigust olemasoleva elamu laiendamiseks ja täiendavate abihoonete püstitamiseks. Krundipiiride muutmist planeeringuga ei kavandata. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala ulatus on ca 0,9 ha.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi paikneb ala hajaasustuspiirkonnas, rohevõrgustiku alal, kus detailplaneeringu kohustus puudub. Amme jõe ehituskeeluvööndi ulatus (sh ka jõe sopistunud osal) on 50 m ja kinnistu hooned ning teenindavad rajatised asetsevad kalda ehituskeeluvööndis. Kuna kinnistul paikneva elamu laiendamine soovitud mahus ei ole võimalik ilma ehituskeeluvööndi vähendamiseta ja kalda ehituskeeluvööndit saab vähendada ainult läbi uue üldplaneeringu või üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, siis algatatakse käesolev detailplaneering üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna, et oleks võimalik ehituskeeluvööndi ulatust vähendada ja anda krundile ehitusõigus elamu laiendamiseks ja abihoonete püstitamiseks.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.