Jäätmehoolduseeskirja muudatused

11.02.21

Tartu Vallavolikogu võttis 28.01.2021 toimununud istungil vastu määruse, millega muudetakse seni kehtinud „Tartu valla jäätmehoolduseeskirja". Muudatused saab laias laastus jagada kaheks – esimene neist on seotud ühtse jäätmeveopiirkonna tekkimisega aastal 2022 ja teine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide suurenemise ja sellega seotud tingimustega.

Muudatuste tegemine oli vajalik mitmel põhjusel. Järjest olulisemaks muutub jäätmete liigiti kogumine ning järjest karmistuvad nõuded, mida tuleb täita. Lisaks lõpeb selle aasta septembris endist Tabivere valda hõlmavas osas korraldatud jäätmeveo hankeperiood, uue hanke tegemisel tuleb uute nõuetega arvestada. Ühe põhjusena saab kindlasti välja tuua ka järjest suurenevat huvi jäätmete liigiti kogumise võimaluste vastu.

Stockholmi Keskkonnaistituudi Tallinna Keskuse poolt on 2020. aastal koostatud uuring „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguse uuring". Selle uuringu kohaselt leidub segaolmejäätmetes (massiprotsentides) 32% biojäätmeid (köögijäätmed, aiajäätmed)ja 32% pakendijäätmeid, väga palju leidub olmejäätmetes ka paberit ja pappi. Seega meie tavapärane olmejäätmete prügikast sisaldab väga palju sellist kraami, millega saaks veel midagi kasulikku ette võtta, nt toota komposti või uut paberit.

Et saavutada aastaks 2025 vähemalt 55% majapidamises tekkinud jäätmete ringlussevõtt, on vajalik tagada elanikele võimalikult mugavad jäätmete liigiti kogumise lahendused .Tartu vallas on hetkel kolm jäätmeveopiirkonda, jäätmeid veab kõigis piirkondades küll sama ettevõte (Ragn-Sells AS), kuid tingimused ja veetavad jäätmeliigid on eri piirkondades erinevad. Tabivere veopiirkonnas lõpeb hankeperiood 30.09.2021, Tartu ja Laeva veopiirkonnas 30.06.2022.

Et tagada kogus vallas ühetaolised nõuded, tekib alates 01.07.2022 üks jäätmeveo piirkond. See tähendab, et endist Tabivere valda hõlmavale veopiirkonnale lisanduvad hiljem nii Tartu kui Laeva veopiirkond ning tekib üks, ühesuguste tingimustega veopiirkond. Ehk siis uued nõuded rakenduvad endise Tabivere valla osas juba oktoobrist 2021 ning teised piirkonnad liituvad siia juurde peale nende piirkondade hangete lõppemist.

Edaspidi (endise Tabivere vallas alates oktoobrist 2021 ja endises Laev aja Tartu vallas alates juulist 2022) on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud lisaks segaolmejäätmetele ka biolagunevad jäätmed, paber ja papp ning lisateenuse võimalusena pakendid ja suurjäätmed. Kui praegu on endise Tartu valla territooriumil kohustus alates 10 korteriga majadest omada paberi ja papi konteinerit ja alates 12 korteriga majadest kohustuslik omada biojäätmete konteinerit, siis edaspidi on nii biolagunevate jäätmete konteiner kui ka paberi ja papi konteiner kohustuslik kõigis kortermajades.

Ka eramajadel omanikud ei tohi biolagunevaid jäätmeid visata olmejäätmete konteineritesse, siin on eelistatavaks lahenduseks selliste jäätmete kompostimine oma kinnistul. Kui selline lahendus pole mingil põhjusel sobiv, on ka neil vajadusel võimalik endale tellida biolagunevate jäätmete konteiner.

Seega, võimalused jäätmete liigiti kogumiseks juba tekkekohal muutuvad edaspidi järjest mugavamaks.

Eeskirja leiad SIIT