Ignatsi maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

 

Ignatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1177) sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja pindala 9,37 ha. Maaüksus on hoonestamata põllumaa. Planeeringu eesmärgiks on Ignatsi maaüksusele kavandada kaasaegne olemasoleva linnalise keskkonnaga haakuv elamupiirkond, mis sisaldab eritüüpi elamuid (üksikelamud, ridaelamud ja korterelamud). Lisaks kaalutakse võimalust piirkonda teenindava ärihoone(te) rajamiseks või planeerida korterelamute koosseisu äripindade rajamise võimalus. Planeeringuga lahendatakse ära üldkasutatavate maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik haljasaladel) ja lahendatakse ära kogu ala kruntimine ja ehitusõigused. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Planeeritava ala ulatus on ca 9,5 ha.

 

Planeeringu eskiislahendusele on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (Murdjoon OÜ, koostaja Tiina Kuusepuu). Eelhinnangu kokkuvõtvas osas märgitakse, et kui detailplaneeringu koostamisel arvestatakse keskkonnakaitse-alaseid õigusakte ja norme ning üldplaneeringu nõudeid, ei ole keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik ning planeeringuga kavandatava tegevustega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Planeeritaval alal ei asu teadaolevalt kaitsealuseid objekte. Planeeringuga laiendatakse olemasolevat linnalist asumit ja planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, mille raames on teostatud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamise eelnõu on vaadanud üle ka Keskkonnaamet ja lähtudes teadaolevast infost ei kaasne Keskkonnaameti hinnangul tegevusega olulist keskkonnamõju Keskkonnaameti pädevusse jäävates valdkondades, mis nõuaks KSH algatamist ning Keskkonnaamet nõustus eelhinnangu järeldusega.

 Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.