« Tagasi

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots on suletud ja sõidukite juurdepääs riigimaanteele puudub. Ojaääre tänav on peale Tartu-Jõgeva-Aravete maanteele uue ristmiku ehitust muutunud tupiktänavaks (jalakäijate pääs maanteeäärsele kergliiklusteele on tagatud). Uue liikluskorraldusega seoses puudub vajadus varem planeeritud 14m laiuse teekoridori järele. Lisaks liikluskorraldusele ja krundipiiride muutmisele vaadatakse üle kruntide hoonestusalad, ehitusõigused, haljastus, heakord ja varustamine tehnovõrkudega.

Planeeritaval alal kehtib Tartu Vallavolikogu 13.09.2006 otsusega nr 101 kehtestatud Ojaääre kinnistu (79401:006:0454) ja Markuse kinnistu (79401:006:0473) osaala detailplaneering, mille alusel moodustati krundid ja väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks. Käesolevaks hetkeks on enamuses planeeritavatel kruntidel ehitusega alustanud. Uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub vana kehtiv detailplaneering kattuvas ulatuses kehtetuks.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Täpsem info SIIT