« Tagasi

Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 17.12.2020 korraldusega nr 1106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,1 ha.

Planeeringuga on kavandatud kuus krunti – viis elamumaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritud ehitusõigusega korterelamu krundid jäävad vahemikku 1677- 4180 m², kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealuse pinnad jäävad vahemikku 503-1249 m². Üldkasutatava maa suuruseks on planeeritud 1534 m². Sõidukite juurdepääs kruntidele POS 4 ja POS 5 on ette nähtud Killustiku põik tänavalt ning POS 1, POS 2 ja POS 3 kruntidele Mõisavärava tänavalt. Mõisavärava tänava äärde on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee ning selle ühendamine Raadimõisa tänava kergliiklusteega. Tänava äärde on planeeritud ka valgustus ning haljasriba. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 11.01.2020–25.01.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT