« Tagasi

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 26.11.2020 korraldusega nr 1031 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,5 ha.

Planeeringuala hõlmab Ignatsi maaüksust (kü 79401:006:1177) ja osaliselt Tartu-Vahi tee maaüksust ning Suure-Riistapuu maaüksust. Planeeringuga on kavandatud alale kokku 35 krunti, nendest 25 krunti on planeeritud elamumaa funktsiooniga, 8 krunti tänavate maa-aladeks ning 2 krunti üldkasutatavate haljasalade tarbeks. Planeeritud elamumaad on kavandatud selge linnaehitusliku loogika järgi, kavandatud on eraldi 2-korruseliste üksikelamute grupp (krundid pos 19- pos 25), väiksemate 2-korruseliste korterelamute grupp (pos 13- pos 18, igas korterelamus kuni 8 korterit) ja kuni 3-korruseliste korterelamute grupp (pos 1- pos 12, igas korterelamus kuni 30 korterit). Pos 7- pos 9 kruntide ehitusõigus võimaldab rakendada ka ärifunktsiooni ja ühiskondlike hoonete funktsiooni. Planeeringulahendus määrab ära ka teede ja üldkasutatavate alade struktuuri. Teede osas on teostatud planeeringulahenduse liiklusanalüüs, mille järgi on eelnõud täpsustatud. Krundisiseste parkimisalade ja jalgteede asukohad lahendatakse edasise projekteerimise käigus kui on teada täpne hoone maht ja asukoht (sissepääsud, korterite arv jne). Planeeringus on toodud nõuded haljastuse planeerimiseks (nii tänavamaa haljastuse kui ka kruntide sisese haljastuse osas).

Üldkasutatavatele aladele on planeeritud ligikaudsed mänguväljakute ja koerte jalutusväljaku asukohad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud naabritega, tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 16.12.2020–30.12.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.