« Tagasi

Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 17.12.2020 otsusega nr 60 osaliselt kehtetuks Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

AS Tartu Veevärk on edastanud liitumistingimused, mis sätestavad, et 3-korruseliste korterelamu ehitusõigusega kruntidel asendada korterelamud väiksemate hoonemahtudega (üksikelamute, kaksikelamute või ridaelamutega). 3-korruseliste korterelamute asemel kuni 2-korruseliste elamute (üksik-, kaksik- või ridaelamu) püstitamist takistab kehtiva detailplaneeringu järgselt positsioonidel POS 42, POS 43, POS 45, POS 46, POS 47, POS 48, POS 49 ja POS 50 määratud ehitusõiguse kõrguslik osa, mis määrab põhihoone kõrguseks maapinnast 9-12 meetrit. Ehitusõiguses on selgelt välja toodud ka kohustuslik minimaalne kõrgus 9 m. AS Tartu Veevärgi poolt väljastatud tingimused ei võimalda realiseerida ehitusõigusi nimetatud kruntidel kehtestatud mahus. Sellest tulenevalt on vajalik tühistada Kõrve tn 19, 21, 23 ja 25, Pihlaka tn 24 ja 26 ning Käänu tn 26 ja 28 kruntide ehitusõiguse osa, mis määrab kavandatava hoonestuse minimaalseks lubatud kõrguseks 9 m.

Käesolevaks ajaks on detailplaneering Kõrve tn 19, 21, 23 ja 25, Pihlaka tn 24 ja 26 ning Käänu tn 26 ja 28 maaüksuste ehitusõiguse osas realiseerimata. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve. Ning ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT