« Tagasi

Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Vainu ja Käopesa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 21.01.2021 korraldusega nr 65 Tila külas asuvate Sutemäe (kü 79601:001:0028), Sutemetsa (kü 79601:001:0131), Vainu (kü 79601:001:0031) ja Käopesa (kü 79601:001:0027) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale segafunktsiooniga hoonestuse, teenindava sidusa teedevõrgu ja üldkasutatava haljasala kavandamine, et moodustuks terviklik asumiala. Planeeringuga kaalutakse arendusalale erinevat tüüpi elamute (üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud ja korterelamud) ning ärifunktsiooniga hoonete planeerimist ja määratakse ehitusõigused ka abihoonete püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse ala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 28 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT