« Tagasi

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.12.2020 korraldusega nr 1104 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud laiendada Rähni tänava üksikelamute piirkonda piki Murisoo peakraavi äärt, jagada Rähni maaüksus (kü tunnus 79403:002:1455) elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata planeeritavatele kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Rähni maaüksusel kehtiv Tartu Volikogu 13.08.2008 otsusega nr 99 kehtestatud Tila külas asuva Kobrulehe maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 10.09.2020 korraldusega nr 756 võeti Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 28.09.2020–11.10.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT