« Tagasi

Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering arvamuse avaldamiseks

Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Koidu tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0686) sihtotstarbe muutmist elamumaaks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringualasse hõlmatakse Koidu tn 7a maaüksus (kü tunnus 79401:001:0687), et lahendada olemasoleva ärihoone parkimiskorraldus ning vajadusel muuta Koidu tn 7a maaüksuse krundipiire. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala keskuse maa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud muuhulgas elamute planeerimine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeerimisseaduse § 133 alusel on koostatav planeering esitatud arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib planeering puudutada, arvamuse avaldamiseks aega 30 päeva. Arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või kirja teel (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald) hiljemalt 24.05.2019.

Planeeringu materjalid on leitavad SIIT