« Tagasi

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 19.11.2020 korraldusega nr 994 Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Elupuu (kü tunnus 79403:002:0937) maaüksus kaheks elamumaa krundiks ning määratud on ehitusõigused täiendavate hoonete (üks täiendav üksikelamu ja abihooned) projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga kavandatud ka üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Kruntide veevarustus on lahendatud pos 2 krundil asuva olemasoleva puurkaevu baasil. Kui tulevikus ehitatakse välja piirkonnas ühisveevärk, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Elupuu maaüksusel kehtib Tartu Vallavalitsuse 08.12.2017 korraldusega nr 604 kehtestatud Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Tartu Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 388 võeti Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.05.2020–07.06.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel, väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringule vastuväiteid.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT