« Tagasi

Tartu Vallavalitsus korraldab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkursi

Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel kavandada nüüdisaegse kujundusega mitme otstarbeline puhkeala, kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks. Kujunduslahenduse disain, haljastus, ehituslikud elemendid ning valguslahendus on meeldivad ning atraktiivsed inimmõõtmelisuse perspektiivis. Ala peab olema aktiivselt kasutatav aastaringi. Ala on ligikaudu 10 ha suurune üldkasutatav maa-ala.

Ideelahendus peab vastama järgmistele ootustele:

 • Puhkeala peab ruumiliselt olema terviklik, seotud funktsionaalselt ja visuaalselt ümbritseva keskkonnaga ja rakendada tuleb nüüdisaegse maastikuarhitektuuri parimat praktikat. Lahenduses peab olema tasakaal eluta keskkonna (ehitised) ja elus keskkonna vahel. Lahendus peab kompenseerima  uuselamupiirkonna krundisisese (kõrg)haljastuse puudujäägi (kruntide rajatud haljastuses on kasutatud palju madala ja keskmise kõrgusega puid-põõsaid,  kõrgete puude osakaal on väike);
 • puhkeala peab olema kasutatav ja atraktiivne kõigil aastaaegadel, peab pakkuma tegevust ja kasutusvõimalusi erinevatele vanusegruppidele (sh erivajadustega inimestele);
 • teha tuleb teede võrgustiku analüüs ning planeerida alale juurdepääsud (minimaalselt kergliikluse juurdepääsud olemasolevatelt teedelt), lisaks on vajalik kavandada sõidukite juurdepääsu võimalused (hooldus, ürituste korraldamisel teenindav transport) ja lahendada konkursiala sisene liiklus;
 • lahendus peab olema pikaajaliselt säästlik, eelistatud on looduslikult reguleeruvad ruumilahendused, vältida tuleb massiivseid ja intensiivset hooldust nõudvaid lahendusi;
 • arvestatakse kohalike elanike poolt soovitud funktsioone:
  • mängualad – erinevatele vanusegruppidele (kogu pere mänguväljak), sh  asukoht pumptracki rajamiseks; 
  • kultuuriväljak – aktiivne tsoon avalike ürituste korraldamiseks, võimalusega püstitada ajutist lava, nn keskväljaku suurus peaks võimaldama ka piirkondlike suuremate ürituste korraldamist (nii eraalgatuslikul kui vallapoolsel eestvedamisel);
  • jõuluväljaku ja -valgustuse teemad (jõulupuu v installatsiooni asukoht, lahendus);
  • sportimise ala (igale vanusegrupile sobilik välijõusaali osa ja jooksurada, mida saab talvel suusarajana kasutada);
  • ühine piirkonna jõulukuuskede põletamise koht;
  • multifunktsionaalsed pallimänguplatsid liuvälja rajamise võimalusega;
  • puhke- ja vaikuse ala (lugemiseks, maalimiseks, mõtisklemiseks, pikniku pidamiseks, grillimisalad);
  • koerte väljak (koerte treenimiseks mõeldud inventariga);
  • välitualettide alad.
 • ideekonkursiga pakutakse lahendus, mis seob ümbritseva elamupiirkonna puhkealaga;
 • tegeletakse tänavamüra levikut tõkestavate elementidega või luuakse liiklusmüra levikut piirav puhverala, samas tuleb tagada Raadi mõisa pargiala piirdeaia vaadeldavus;
 • antud on sademevete ärajuhtimise lahendus (eelistatud innovatiivsed keskkonda säästvad lahendused);
 • pakutud on lahendus vee-elemendi parki toomiseks;
 • antud on joogivee ja kastmisvee saamise lahendus;
 • ette nähtud on jalgrataste parkimise ja lukustamise kohad;
 • välja on pakutud asukohad, kuhu saab suviseks hooajaks paigaldada ajutisi atraktsioone (näiteks välibatuudid) ja kaubandust (näiteks jäätisekiosk või turulett);
 • valitud taimmaterjal kajastab kaasaaegset lähenemist maastikuarhitektuurile ning arvestab kohalike klimaatiliste eripäradega. Taimed peavad olema kättesaadavad lähialalt (Eestist või naaberriikide puukoolidest) ja kasvama meie klimaatilistes tingimustes. Teha ettepanekud ala põhjapiiril kulgeva vabakujulise heki korrastamiseks. Oluline on säilitada nimetatud heki struktuur ja integreerida see ka lahendusse, kuna kannab endas ajaloolist väärtust (ala ainus säilinud viide marjaistanduse aegadesse);  
 • teed ja haljasalad on kavandatud aastaringselt kergesti hooldatavatena ja vastupidavatena;
 • valitud väikevormid peavad olema nüüdisaegse disainiga ja üksteisega nii vormilt kui ideeliselt sobima;
 • on tehtud ettepanekud inventari paigutuslahendusele ja disainile (pingid, prügikastid, lillekastid, lilleamplid, väikevormid, infotahvlid ja suunavad viidad; kõik eeltoodud väikevormid on kergesti hooldatavad, võimalikult vandalismi- ja ilmastikukindlad);
 • valgustuslahendus on kavandatud esteetiliselt ning komplektselt, soovitatav on kasutada LED-valgusteid ning ei tohi tekitada valgusreostust;
 • lahendatud on jäätmete kogumine (sh sorteerimismahutitega konteinerid);
 • lahendus peab olema etapiti väljaehitatav.

 

Kavandite hindamiseks on moodustatud 5-liikmeline žürii.

Konkursivõitjaga sõlmitakse pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping vastavalt riigihangete seadusele.

Hankega seotud dokumendid on leitavad riigihangete registrit,  hanke nimetus Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss, viitenumber 218525. Tutvu hankega SIIN

Kavandite esitamise tähtaeg 26.02.2021