« Tagasi

Tartu Vallavalitsus algatas 19.09.2019 korraldusega nr 786 Lähte alevikus asuva Õpetaja tn maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringu algatamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks. Spordikompleksi laiendamine uute hoonete püstitamise ja/või olemasolevate hoonete laiendamise teel lahendatakse detailplaneeringu koostamise käigus. Lisaks vaadatakse üle ka Õpetaja tn 7 ja Saava katastriüksuste vahelise piiri muutmise vajadus ja sihtotstarbed (Saava maaüksuse sihtotstarve on hetkel maatulundusmaa). Planeeringulahendus peab tagama funktsionaalselt ja arhitektuuriliselt tervikliku spordikompleksi kujunemise. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringulahendus peab võimaldama tulevikus rajada spordikompleksile juurdepääsu ka Kõrveküla-Lähte teelt.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneering sotsiaalmaa juhtotstarbega maa-alal. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Planeeringuala suurus on ca 1,8 ha.

 

Täpsem info SIIT