« Tagasi

Raadi lasteaia detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 25.03.2021 otsusega nr 13 osaliselt kehtetuks Tartu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 15 kehtestatud Raadi Lasteaia detailplaneeringu.

Raadi lasteaia detailplaneeringuga moodustati Mõisatamme tn 30 krunt, millele määrati ehitusõigus lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga lahendati lisaks krundi haljastus, heakord, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamise aluseks oli lasteaia eelprojekt, mida arvestati krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramisel. Kehtestatud detailplaneeringuga on määratud krundile järgnev ehitusõigus ja tingimused: hoonete suurim lubatud arv krundil – 3 ehitusloakohustuslikku hoonet, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala – 5200 m2, hoone harja/parapeti maksimaalne lubatud kõrgus – kuni 10 m, lubatud korruselisus kuni 2 maapealset korrust, Pargi põik 4 poolne hooneosa peab olema 1-korruseline. Eelprojektiga oli ette nähtud 6 rühmaga lasteaed pluss võimalik laiendus 7 rühma näol. Paraku selle projekti järgi lasteaeda ehitama ei hakatud.

Käesolevaks hetkeks on detailplaneering osaliselt realiseeritud, teostatud on planeeringujärgne maakorraldus ja Mõisatamme tn 30 krundile on ehitatud ehitisregistri andmetel neli varjualust (mis ei lähe krundi ehitusõiguse alla) ja üks 2-korruseline 6-rühmaline koolieelne lasteasutus (ehitusloakohustuslik hoone), ehitisealuse pinnaga kokku 1285,3 m2 (Ripsiku lasteaed projekteeriti ja ehitati täiesti uue projekti alusel). Seega on detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse mahust realiseeritud ca 1/3. Kuna aga detailplaneeringuga määrati hoonestusala lähtuvalt 2007.a eelprojektist Mõisatamme tn 30 krundi põhjapoolsesse ossa, ei võimalda planeeringujärgne hoonestusala realiseerida teiste ehitusloakohustuslike hoonete ehitusõigust käeoleva ajahetke vajadustest tulenevalt. Tartu valla linnaäärsed alad on väga kiiresti arenevad piirkonnad. Lasteaiakohtade puudus linnalähedases piirkonnas on tekitanud vajaduse ehitada Mõisatamme tn 30 maaüksusele lisaks olemasolevale lasteaia hoonele veel üks lasteaiahoone.

Raadi lasteaia detailplaneering tunnistatakse kehtetuks planeeringuga määratud hoonestusala osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve. Ning ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT