« Tagasi

Maramaa külas asuva katastri nr 79401:006:0133 (Kivi maaüksuse) detailplaneeringu ja Vahi külas asuva Piibe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 21.01.2021 korraldusega nr 64 Maramaa külas asuva katastri nr 79401:006:0133 (Kivi maaüksuse) detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 19.03.2003 korralduse nr 93 „Tartu valla Maramaa küla katastri nr 79401:006:0133 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Planeeringu eesmärgiks oli määrata krundile ehitusõigus. Detailplaneeringut ei ole koostama asutud. Hetkel kehtiva planeerimisseaduse järgselt ei ole algatatud detailplaneeringu eesmärkide täitmiseks enam planeeringut vaja koostada ja ehitusõiguse saab krundile anda läbi projekteerimistingimuste.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 21.01.2021 korraldusega nr 64 Vahi külas asuva Piibe maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 15.12.2004 korralduse nr 546 „Tartu vallas Vahi külas Piibe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Planeering algatati eesmärgiga jagada planeeritav maa-ala kaheks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigused elamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. 2005.a mais on Piibe maaüksus jagatud kolmeks krundiks. Kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Vahipargi tn 6 ja 8) ja transpordimaa krundiks (Vahipargi tänav L1). Vahipargi tn 6 krundile on 2004.a väljastatud ehitusluba hoone rekonstrueerimiseks (kasutusluba väljastatud ka 2004.a). Vahipargi tn 8 krundile on väljastatud 2005.a ehitusluba üksikelamu püstitamiseks, ehitamist ei ole alustatud. Tartu Vallavalitsusele teadaolevalt detailplaneeringut koostama ei ole asutud. Käesolevaks hetkeks on planeeringu algatamise taotluses toodud eesmärgid täidetud.