« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 03.12.2020 korraldusega nr 1044 Kõrveküla alevikus asuva Kõnnumaa maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha.

Planeeringu koostamisest huvitatud isikuteks olid algatamise hetkel Tiiu Vares ja Tartu Vallavalitsus. Planeering algatati ca 1,36 ha suurusele maa-alale. Planeeringut asus koostama Väliprojekt OÜ. Planeeringu avalikul väljapanekul (15.07.2020-29.07.2020) ei esitatud detailplaneeringu osas seisukohti või vastuväiteid. Vastuvõetud planeeringulahendusega oli kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt.

Detailplaneeringu koostamise käigus esitas huvitatud isikutest üks osapool taotluse, milles avaldas soovi detailplaneeringu menetlus lõpetada Aroonia tn 3 maaüksuse osas. Taotlus rahuldati ning antud maaüksuse planeeringualast väljaarvamisega vähenes planeeringuala, muutus planeeringu nimetus ja korrigeeriti ka planeeringu lahendust.

Korrigeeritud planeeringulahendusega on ette nähtud jagada Kõnnumaa (kü tunnus 79403:002:1508) maaüksus viieks krundiks – kaheks elamumaa, kaheks transpordimaa ja üheks üldkasutatava maa krundiks. Planeeritud elamumaa krundid on pindalaga 1315 m² ja 1369 m². Mõlemale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), mõlema krundi lubatud ehitisealune pind on kuni 250 m². Üldkasutatava maa krundi suurus on planeeritud 3173 m². Lisaks on planeeritud üks tee maa-ala krunt, mis tagab juurdepääsu planeeritavatele elamukruntidele ning teine, mis võimaldab laiendada Kooli tänava koridori. Planeeringuga on lahendatud planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringu koostamisel on arvestatud Kooli tänava rekonstrueerimisprojekti lahendusega.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega polüfunktsionaalse keskuse maa alal. Maakasutuse juhtfunktsioon lubab muuhulgas planeerida elamumaa sihtotstarbega maakasutust. Detailplaneeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT