« Tagasi

Tartu valla noorte heaolu spetsialistina alustas tööd Kersti Raiküla

Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) on käivitanud projekti "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal", mille peamine eesmärk on luua hästi toimiv ja jätkusuutlik tugisüsteem koos vajalike teenustega 13-29-aastaste noorte toetamiseks. Projekti viiakse ellu aastatel 2024-2027 ning selles osalevad Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald. NOORSOOTÖNoortekeskused

Tugiteenused noortele 

Projekti peamine sihtrühm on 16-29-aastased NEET-staatuses noored. NEET mõiste tuleneb ingliskeelsetest sõnadest "Not in Education, Employment, or Training" ja tähistab noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel. 2023. a oktoobri seisuga oli Tartumaal 506 mitteõppivat ja -töötavat noort, neist 90 Tartu vallas. Projekti ennetustegevused on suunatud 13.-15.-aastastele noortele, kel esineb takistusi koolikohustuse täitmisel.

Uus projekt aitab kaasa ühtse NEET-noorte toetamise praktika kujunemisele kõigis Tartumaa omavalitsustes, tugeva maakondliku koostöövõrgustiku loomisele ning teema olulisuse teadvustamisele.

Igas Tartumaa kohalikus omavalitsuses hakkab NEET-noortega tegelema noorte heaolu spetsialist, kes loob noorega esmase kontakti ning selgitab välja, millist tuge noor vajab oma eesmärkideni jõudmiseks. Lähenemine on täielikult individuaalne ning projektis osalemine vabatahtlik. Projekti vahendusel on võimalik noorel saada oma koduvallas tasuta psühholoogilist nõustamist, loovteraapiat, erinevaid kursusi ja koolitusi, tööalast mentorlust, karjäärinõustamist jms. Lähedastele võimaldatakse nõustamisteenust, mis annab vajalikud teadmised ja oskused NEET-staatusesse sattunud või koolikohustust mittetäitva noore toetamiseks. Samuti aidatakse noort ja tema lähedasi väljaspool projekti pakutavate teenusteni jõudmisel (Töötukassa, raviasutused, võlanõustamine jms). Noorte heaolu spetsialist on kogu protsessi vältel noorele toeks. Tartumaal on nelja aasta jooksul kavas jõuda 320 nooreni. Projekti tulemusena oodatakse, et nelja aasta jooksul on vähemalt 80 projektis osalenud noort leidnud tee tööturule.

Projekt panustab ka noortega tegelevate spetsialistide pädevuse tõstmisse ja võrgustiku loomisse. Võrgustiku ülesanne on spetsialistide toetamine, arendamine, parimate praktikate kogumine ja jagamine, noortele suunatud teenuste andmebaasi loomine ja selle haldamine, pikaajalise plaani koostamine NEET- ja riskinoortega tegelemiseks ning teemaga seotud teadlikkuse tõstmine ühiskonnas laiemalt.

· Projekti „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" koordinaator on TOL-i noorsootöö projektijuht Jaanika Orav, jaanika.orav@tartumaa.ee, 5782 0185

· Tartu valla noorte heaolu spetsialist on Kersti Raiküla, kersti.raikula@tartuvald.ee, 53307470.

Foto: Eve Joosing