« Tagasi

Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et on oma 01.02.2024. a korraldusega nr 129 algatanud Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Allika tee 23 maaüksuse jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest. Võimalike täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. Lombi külas asuva Allika tee 23 maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla) või Tartu valla planeeringute registris SIIN