« Tagasi

Raadi alevis asuva Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 02.03.2023 korraldusega nr 294 Raadi alevis asuva Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgiks on kavandada Raadi alevisse uus haridus- ja kogukonnakeskus. Planeeringuga kavandatakse alale uus põhikoolihoone koos kogukonnale mõeldud ruumidega, spordihoone koos staadioniga ning lasteaiahoone ja planeeritakse neid ümbritsev maastik nii, et sellest kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonnakeskus. Planeeringu koostamisel lähtutakse läbiviidud arhitektuurivõistluse võidutööst „Kogukond katuste all". Arhitektuurivõistluse võidutööga on võimalik tutvuda SIIT. Planeeringuala pindala on ca 15,3 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt  ja teadaoleva informatsiooni põhjal ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus.

Planeeringu koostamise käigus on vajalik teostada planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinev erinevate liikumisviiside analüüs, mis sisaldab mh auto- ja jalgrattaliikluse tekke ja parkimise nõudluse väljaselgitamist, arvestades olemasolevat ja prognoositavat liikluskoormust.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ning KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris: SIIN