« Tagasi

Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ja KSH algatamata jätmisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.01.2023 korraldusega nr 24 Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud sama korraldusega algatamata antud dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahtra tn 4 kinnistu (katastritunnus 79401:005:0091) sihtotstarbe muutmist energia tootmise ja jaotamise ehitise maaks, tootmishoonemaaks, laohoone maaks ja kontori- ja büroohoone maaks ning määrata ehitusõigus taastuvenergia (peamiselt biokütuse, nt puit – hakkpuit, pelletid (täpsustub planeerimise käigus)) baasil töötava koostootmisjaama ning kontoriruumide rajamiseks. Planeeringuala pindala on ca 7 100 m2.

KSH jäeti algatamata kuna koostatud KSH eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Eelhinnangu koostaja on seisukohal, et detailplaneeringule KSH algatamine ei ole vajalik kui järgitakse eelhinnangus toodud tingimusi ja nõudeid. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse §-s 126 lg 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Planeeringu menetluse raames viiakse läbi müra uuring ning õhusaaste leviku kaardistamine.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus Detailplaneeringu koostaja on Väliprojekt OÜ.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6 Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN