« Tagasi

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.01.2015. a korraldusega nr 14 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu. Planeeringuga sooviti näha ette elamumaa ja ärimaa kruntide moodustamist ning vastavalt kasutusotstarbele ehitusõiguse ning arhitektuurinõuete määramist.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus § 1 lõike 4 kohaselt oleks pidanud detailplaneeringu menetlus olema lõpule viidud hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kuna antud tähtajaks ei jõutud planeeringut lõpuni menetleda, otsustati planeeringu menetlemise käigus menetleda planeeringut osade kaupa. Planeeringu I arendusetapi ala hõlmas ca 3,3 ha suurust maa-ala, millele planeeriti kolm elamumaa krunti ja üks transpordimaa krunt. Tartu Vallavalitsuse 17.01.2019 korraldusega nr 31 kehtestati Vahi alevikus asuva Jõhvi- Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapi lahendus (planeeringuga on võimalik tutvuda SIIT. Teise arendusetapi planeeringu menetlemist ei ole siiani lõpuni viidud.

Käesolevaks ajaks on muutunud ruumiline olukord ning kinnistu omaniku arendusplaanid. Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt sooviti planeeringuala idaosasse planeerida 18 ärimaa sihtotstarbega krunti, kuid aja jooksul on osa kinnistuid vahetanud omanikke ning sellega koos muutunud ka arendusplaanid.

Käesoleval ajal on kavatsus planeerida ärimaa sihtotstarbega kruntide asemel elamumaa sihtotstarbega krundid. Selleks viidi 2022. aasta esimeses pooles läbi ka planeerimisvõistlus, mille võitis konkursitöö pealkirjaga „8+1" (SIIN). 30.09.2022. a esitasid Põhjaringi OÜ ja Aida Arendus OÜ Tartu Vallavalitsusele taotluse Raadi alevis Põhjaringi tn 4, Põhjaringi tn 6, Rehepapi tn 3 ning Rehepapi tn 5 maaüksustele detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse ärimaa asemel moodustada elamumaa sihtotstarbega kinnistud ning rajada kinnistule korterelamud. Tegemist on varasemalt algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärgi olulise muutumisega.

Arvestades eeltoodut otsustas Tartu Vallavalitsus oma 17.11.2022. a korraldusega nr 1111 lõpetada Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu koostamise. 

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN