« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja läheülesande kinnitamine

Tartu Vallavalitsus algatas oma 22.09.2022 korraldusega nr 903 Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Seedri kinnistu (katastritunnus 79403:002:0178) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,37 ha.

Planeeringuala asub Tartu valla üldplaneeringu järgi tiheasustusega alal. Planeeritava maa-ala  juhtotstarve on väikeelamu maa-ala, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituvat muud elamuid teenindavat maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Seega planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust. Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Käesoleva planeerimisdokumendi algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või SIIN