« Tagasi

Vallavalitsuse 8.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Lammiku külas asuva Tuuleveski katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Raadi alevis asuva Erminurme tee 28 katastriüksuse (katastritunnus 79403:002:1568, kinnistu registriosa nr 4662904) sihtotstarbeks 100% elamumaa.
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks avalikes huvides vajaliku sademeveesüsteemi talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Savioja tn 7 katastriüksusele (tunnusega 79401:006:0721, kinnistu registriosa nr 3205504, 80% tootmismaa; 20% ärimaa) sademeveetoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;
 2. Tartu vallas Vahi alevikus asuvale Savioja tänav L2 katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0268, kinnistu registriosa nr 14909450, 100% transpordimaa) sademeveetoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2.
 • Anti välja ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee (kü tunnus 79403:002:1566), Majoraadi park (kü tunnus 79403:002:1574), Erminurme tee 28 (kü tunnus 79403:002:1568) ja Erminurme tee 10 (kü tunnus 79601:001:1058) maaüksustele kergliiklustee rajamiseks – EHR kood 221393294.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raigastvere külla, Kirsimäe (kü tunnus 77301:003:0420) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisa pst 33 (kü tunnus 79401:006:0911) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Valmaotsa külla, Mällopõllu (kü tunnus 38301:002:0293) ja Saviaugu (kü tunnus 38301:002:0461) maaüksustele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kärevere külla, Tartu mnt 6 (kü tunnus 38301:003:0351) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Väikeluti (kü tunnus 79401:005:0128) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Otsustati korraldada lihthange jäähooldusmasina soetamiseks.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Juur- ja puuviljade ostmine Tartu valla haridusasutustele perioodil 16.09.2022-31.08.2024" (riigihanke viitenumber 253558) pakkuja ja otsustati raam- ning hankelepingute sõlmimine.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kubjaringi tn 28 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0250) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120300432) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Toominga tänava (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusel valminud ehitiste (22221 külmaveetorustik, 22231 kanalisatsioonitorustik, 22229 muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis – ehitisregistri kood 221390800) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti vastu Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0175) detailplaneering ning suunati detailplaneering avalikule väljapanekule.
 • Otsustati lõpetada Paisu katastriüksuse (kü tunnus 38301:002:0191) detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 18.11.2009 a. korraldus nr 133 „Paisu katastriüksusele detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".
 • Otsustati lõpetada Erminurme tee 28 katastriüksuse (kü tunnus 79403:002:1568) detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.09.2020. a korraldus nr 771 „Tila külas asuva Erminurme tee 28 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".
 • Kinnitati toitlustamise maksumused Tartu valla munitsipaalkoolides.

PROTOKOLL