« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus on kehtestanud oma 11.08.2022. a korraldusega nr 743  Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritud ala pindala on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse Kõrve põik 2a maaüksus jagada elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – kuus üksikelamu maa krunti ja üks tee ja tänava maa krunt. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2 - 1520 m2. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulisi mõjusid. Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib planeeringu elluviimisel tekkida vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele. Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN või tööpäeviti Tartu Vallavalitsuses aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik.