« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Enno maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 27.07.2022 korraldusega nr 717 Kõrvekõla alevikus asuva Enno maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas detailplaneeringu lähteülesande ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6 Kõrveküla alevik, tel 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Enno maaüksuse (katastritunnus: 79403:002:0300)  jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguste määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 15 ha. Detailplaneeringu vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Tartu valla üldplaneeringust.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal ja kompaktse hoonestusega alal. Alale võib üldplaneeringu järgi planeerida lisaks elamutele elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) jäeti algatamata kuna Tartu Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. KSH eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine vajalik, kui edasise menetluse käigus järgitakse eelhinnangus välja toodud tingimusi ning nõudeid. Keskkonnatingimustega arvestatakse planeeringumenetluse käigus. Võimalike uuringute tegemise vajadus on kirjeldatud planeeringu lähteülesandes

Korraldusega on võimalik Tartu valla planeeringute registris SIIN  ning tööpäevadel Tartu Vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)