« Tagasi

Algas Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus

Tartu Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja arhitektuurivõistluse, et luua Tartu valda, Raadi alevikku uus haridus- ja kogukonnakeskus eesmärgiga võimaldada piirkonna elanikele kodulähedast konkurentsivõimelist haridust tänapäevases õpikeskkonnas ning luua kaasaegne kogukonnakeskus.

Esimeses etapis teostatav uus kuue paralleelklassiga põhikool on võimalik tulevikus kasvatada kuni üheksa paralleeliga põhikooliks. Kool on planeeritud ligi 1950 õpilasele, hiljem lisanduv 12-rühmaline lasteaed on mõeldud 264 lapsele.

Tartu vallavalitsus soovib võistluse võitjaga sõlmida lepingut esmalt Raadi hariduskeskuse osaks oleva koolimaja ning sellega funktsionaalselt seotud väliruumi (parklad, spordirajatised, õuesõppeklassid jmt) ehitusprojekti koostamiseks eskiisi, eel- ja põhiprojekti mahus. Ülejäänud keskuse osad viiakse ellu hiljem valla rahaliste vahendite selgumisel.

„Uus koolihoone, spordihoone koos staadioniga, lasteaed ja neid ümbritsev maastik tuleb kavandada nii, et sellest kujuneks terviklik hariduslinnak ja kogukonna keskus, mis pakub erinevaid ühistegevuste võimalusi nii koolis sees kui selle ümber. " kommenteeris žürii esimees, Tartu vallavanem Jarno Laur. Hoonestus peab võimaldama erinevate kogukonna- ja õppetegevuste läbiviimist, soodustama nüüdisaegse õppemetoodika kasutuselevõttu, pakkuma erinevaid paindlikke õppimis-, liikumis- ning suhtluskeskkondi.

„Hariduslinnaku näol on tegemist Raadi jaoks olulise ühiskondliku objektiga, mis peab looma lastele parima kasvu- ja õpikeskkonna, aga pakkuma ka kogukonnale võimalusi ühistegevusteks ning parandama piirkonna avaliku ruumi kvaliteeti," lisas Laur.

Koolihoonesse planeeritud muusikakooli ruumid peavad olema mõeldud nii kooli muusikatundideks kui ka koolivälisel ajal toimuva muusikakooli jaoks. Ka raamatukogu ja spordihoone peavad olema avatud kogukonnale nii koolitundide kui ka tundide välisel ajal. Kool peab olema ühendatud eraldi kavandatava spordihoonega kas galerii või koridori näol. Spordikompleksi on ette nähtud üks suur, ent kolmeks väiksemaks ruumiks jagamist võimaldav saal, teleskooptribüün, väiksemad spordisaalid, vibutiir, terrassiga kohvik ja staadion koos pallimängu väljakutega.

Kavandada tuleb ka õuesõppe alad: aktiivõppe rajad, kogemuspõhised õppekohad: peenrad, kasvuhooned, veejaam, ilmajaam, materjalide tundmaõppimine jms ning liikumistundide läbiviimise võimalused. Lisaks tuleb planeerida puhkealad nii rahuliku kui ka aktiivse puhkamise vahenditega: rulapark, aiandusala, veemängude ala, mängu- ja turnimisalad, kiiged, laululava, puhkealad nii omaette olemiseks kui ka rühmas tegutsemiseks jne. Talveperioodiks tuleb leida asukoht kelgumäele ja liuväljale.

Koolihoone on lubatud kavandada maksimaalselt neljakorruselisena ja lasteaed kahekorruselina, kuid võimalusel soovitakse ühekorruselist lasteaeda, et igal rühmal oleks oma sissepääs ja isegi privaatselt eraldatud sisehoovid.

Tulevane Raadi haridus- ja kogukonnakeskus asub Raadi alevikus, poole kilomeetri kaugusel Tartu linna piirist. Umbes kilomeetri kaugusele jäävad Raadi lennuväli, Raadi mõisa hoonekompleks ja Eesti Rahva Muuseum.

Võistluse žüriisse kuuluvad EALi esindajatena arhitektid Martin Melioranski, Urmo Mets, Ülo-Tarmo Stöör, Veronika Valk ning valla esindajatena vallavanem Jarno Laur, vallaarhitekt Egle Nõmmoja ja arhitekt Jiří Tintěra. Žürii varuliikmed on Kadi Kukk Tartu vallavalitsusest ja arhitekt Villem Tomiste arhitektide liidust.

Võistluse preemiafond on 52 000 eurot, millest esimest preemiat taotleb vald Kultuurkapitalilt.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 20. oktoobril. Võistluse materjalid on leitavad riigihangete registrist viitenumbriga 250871.