« Tagasi

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 30.06.2022 korraldusega nr 617 Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.  Planeeringu koostamise eesmärgiks on kavandada olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas ja planeerida uuele arendusalale täiendav juurdepääsutee. Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil.

Planeeringuala suurus on ca 12 ha.  Planeeringualal moodustatakse 43 krunti – 23 üksikelamu maa krunti, 10 ridaelamu maa krunti, 6 transpordimaa krunti, 2 metsamaa krunti, 1 üldkasutatava maa krunt ja 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt. Üksikelamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500-1700 m2, ridaelamumaa krundid vahemikku 3200-4000 m2. Kokku on kavandatud alale ehitusõigus 103-le elamuühikule (üksikelamud ja ridaelamuboksid kokku).

Planeeringuala hõlmab endas u 1 ha suurust haljasala maad, mis sisaldab lisaks haljastusele jalgteede võrgustikku, mänguväljakuid, puhke- ja istumiskohti, külaplatsi ja spordiväljakut ning üldkasutatava hoone rajamise võimalust. Planeeringuga nähakse ette uus juurdepääs läbi Koplimetsa maaüksuse. Peatänava sõidutee laius on planeeritud 6,5 m, kvartalisisesed teed on kavandatud 6m laiused. Kogu alale on planeeritud 2,5 m laiused kergliiklusteed. Kõik planeeritavad tänavad on ette nähtud asfaltkattega ja avaliku kasutusega. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Üldplaneeringu kohaselt asub Kraavikopli maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga alal. Alale võib planeerida lisaks elamuid teenindavaid ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN