« Tagasi

Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 409 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse (kü 79401:006:0500) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rehevärava tn 2 maaüksuse jagamine elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti, mille suurused jäävad vahemikku 4045-8416 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on kuni 400 m2, põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m (kuni 2 korrust), abihoonel 6 m (1 korrus).  Hoonete suurim lubatud sügavus on kuni -3 m (1 korrus).  Planeeringuga moodustatakse kolm transpordimaa krunti, mis arvestavad alal varem kehtestatud detailplaneeringuga, millega määrati eraldi krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks ja eraldi krunt Idaringtee- 3 Jõhvi-Tartu-Valga mnt ristmiku vajaduseks. Täiendav transpordimaa krunt (Pos 6) on moodustatud Rehevärava tänava võimalikuks laiendamiseks. Kõik transpordimaa krundid on kavas peale teerajatiste väljaehitamist määrata avalikku kasutusse. Juurdepääs planeeringualale on 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelt mööda Rehevärava tänavat. Idaringtee väljaehitamisel või hetkel kehtiva detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Rehevärava tänavalt pääs 3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteele. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Olemasolevad elamud (Pos 2 ja 3) on varustatud elektriga, veevarustuseks on salvkaev ning reovesi juhitakse imbväljakusse. Ajutiselt on lubatud rajada lisaks kolme krundi peale üks ühine puurkaev. Kui uus puurkaev on rajatud ja kõikidele kruntidele veevarustus tagatud, on põhjavee kaitse tagamise eesmärgil kohustuslik olemasoleva salvkaevu nõuetekohane likvideerimine. Pos 2 krundi reovesi juhitakse olemasolevasse imbväljakusse, Pos 1 ja 3 reovesi juhitakse mõlemale krundile planeeritud kogumismahutisse. Ühisveevärgi trasside väljaehitamise korral on kohustatud liituma kõik kolm planeeritud elamukrunti.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Transpordiameti ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT