« Tagasi

Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 28.04.2022 korraldusega nr 401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on Kõrve põik 2a maaüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Planeeringualal moodustatakse 7 krunti – 6 üksikelamu maa krunti ja 1 tee ja tänava maa krunt. Üksikelamu maa kruntide suurused jäävad vahemikku 1500 m2 - 1520 m2. Hoonete suurim lubatud ehitisalune pind on kuni 250 m2, igale krundile on lubatud ehitada üks elamu ja üks abihoone. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on maapinnast 8,5 m (kuni 2 maapealset korrust), abihoonetel 6 m (üks maapealne korrus).

Planeeritud kruntidele on ette nähtud juurdepääs Kõrve põik ja Käänu tänavalt mööda planeeritud Pos 7 transpordimaa krunti. Planeeritud tänavakoridor on 10m laiune, mis sisaldab endas 5m laiust sõiduteed koos haljastuse ja tänavavalgustusega. Planeeritav transpordimaa (Pos 7) on kavandatud peale realiseerimist määrata avalikku kasutusse ja tasuta üle anda Tartu vallale. Parkimine on lahendatud krundisiseselt, igale elamukrundile on ette nähtud 3 parkimiskohta.

Planeeritud kruntide vesi ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Tartu Veevärk' poolt esitatud tehnilistele tingimustele. Sademevesi on kavandatud Pos 7 tänava maa-alalt suunata sademeveekanalisatsiooni kaudu Murisoo peakraavi. Elamukruntide sademevesi juhitakse hoonetest eemale ja immutatakse krundil.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Põllumajandus- ja Toiduametiga ning Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 18.05.2022–01.06.2022 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT