« Tagasi

Tartu ja Põltsamaa valla esindajad pidasid taas läbirääkimisi võimaliku ühinemise üle

Puurmani lossis 13. aprillil aset leidnud kahe omavalitsuse esindajate ühiskoosoleku näol oli tegemist järjekorras teise kohtumisega Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise komisjonide vahel.

Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ettevalmistuskomisjoni esimees Vahur Poolak tegi kohtumisest väikese kokkuvõtte:

Kuivõrd esimesele kohtumisele järgnes rohkemahuline infovahetus, mis puudutas valdavalt Puurmani piirkonna eelarvelist olukorda, sotsiaal- ja haridusvaldkonna hetkeseisu ning halduskorralduslike küsimusi, siis möödusid vahepealsed kaks kuud meie komisjonile vägagi töiselt. Sügava arutelu käigus leidis aset mitu ühiskoosolekut meie valla majanduskomisjoniga ning kogu info läbitöötamisel andis muidugi ka vallavalitsus väga olulise panuse. Olemasoleva info põhjal läbiviidud analüüsi tulemusena küll ei nähtunud, et Puurmani piirkonna võimalik ühinemine Tartu vallaga meie tänast eelarvelist positsiooni kahjustaks või omavalitsuse poolt korraldatavate teenuste kvaliteedile negatiivset mõju avaldaks, kuid teisalt ei kerkinud selle käigus esile ka konkreetselt positiivsete mõjudena käsitletavaid detaile.

Nii avaldatigi seekordsel ühiskoosolekul Põltsamaa valla piiride muutmise komisjoniga meiepoolne seisukoht, et vastuseisuks protsessiga edasi liikuda meil hetkel põhjuseid pole. Samas sai ka rõhutatud, et investeeringutegevusi puudutavates küsimustes on Tartu valla seisukoht paraku resoluutne – eelarve strateegiale ei ole võimalik lähima kolme aasta jooksul mitte midagi lisada, kuna oluliste investeeringutena vajavad meil esmalt elluviimist mitmed pikalt planeeritud projektid nagu näiteks Tabivere lasteaia ja Lähte Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimised. See iseenesest ei tähendaks, et mingil ajaperioodil Puurmani piirkonda üldse ei panustataks või et sealne igapäevaelu kuidagi seisma jääks. Kriitiliste ja edasilükkamatu iseloomuga parenduste tegemiseks tuleb vältimatult vahendeid ja ressursse leida, kuid samas on näiteks lossi katuse, fassaadi ja treppide uuendamise, jalg- ja rattateede ehituse ning paisu rekonstrueerimise näol tegemist teemadega, mis meie nägemuses lähiajal elluviimiseni ei jõuaks ja kus Tartu vald ühtegi vekslit ei täna ega võimaliku liitumise edasiste sammude raames välja ei saa käia. Kokkuvõtteks oli meie komisjoni poolne palve Põltsamaa valla esindajatele, et need seisukohad saaksid selgelt edastatud ka piirkonna elanikele, et anda nende tulevikuootustele ennekõike realistlik lähtekoht.

Jagatud selgituste tulemusena lepiti kahe valla komisjonide vahel siiski kokku, et protsessiga liigutakse edasi järgmisesse etapi ehk rahvaküsitluse juurde. Rahvaküsitluse valmistab ette Põltsamaa vald ja see viiakse eeloleval sügisel läbi Puurmani piirkonna külades, et selgitada välja kas ja millist uut lahkmejoont pidi kohalike elanike nägemuses kahe valla vaheline piir siis ikkagi külade kaupa täpselt paiknema peaks. Komisjonid kogunevad taas pärast küsitluse läbiviimist tulemuste analüüsiks, et seejärel anda sisend ja vajalik info juba edasi volikogudele konkreetsete otsuste langetamiseks.

Foto: Kaija Kaugesalu