« Tagasi

Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste lihtsustatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 46 osaliselt kehtetuks Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste lihtsustatud detailplaneeringu Kadaka tn 2 maaüksuse osas.

Tartu Vallavolikogu 16.04.2003 otsusega nr 2 kehtestati Lähte alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste detailplaneering (koostaja OÜ Brom Planeeringud, töö nr DP0114), millega planeeriti maa-ala jagamine kruntideks ning määrati kruntidele ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeering on osaliselt realiseeritud – maakorralduslikud toimingud on tehtud ja Kuuse tn 13, 15 ja 17 maaüksused on hoonestatud. Kadaka tn 2 maaüksusel ei ole planeeringu järgset ehitusõigust realiseeritud.

Kadaka tn 2 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Kadaka tn 2 kinnistu osas, kuna ei soovi detailplaneeringuga määratud hoonestusalal krundi ehitusõigust realiseerida. Kinnistu omanik soovib kasutada olemasolevat maaüksust elamu ja abihoonete püstitamiseks ning taotleda asjakohane ehitusõigus peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist vastavalt kehtivale seadusandlusele. Käesoleva krundi puhul on võimalik ehitusõigus määrata ka läbi projekteerimistingimuste. Kuna Kadaka tänava äärde ei ole tekkinud ühtset ehitusjoont, siis on võimalik ka kaaluda hoonestusala määramist krundi põhjapoolsele alale.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringuga kavandatu terviklik elluviimine. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei piira planeeringuala naabermaaüksuste õigusi ega huve.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT