« Tagasi

Tila külas asuva Tärmi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

artu Vallavalitsus algatas 08.07.2021 korraldusega nr 620 Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on Tärmi maaüksuse jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete ning tootmis- ja logistikahoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuala pindala on ca 9,5 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Äri- ja tootmismaa juhtfunktsioon on üldplaneeringu järgselt kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maa, büroo- ja kontorihoonete maa ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT