« Tagasi

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.06.2021 korraldusega nr 563 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha.

Planeeringuga muudetakse Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning antakse ehitusõigus kahe korterelamu püstitamiseks. Vahi tn poole on lubatud püstitada kuni kolme maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 61.00 m/abs) ja Mõisajärve tänava poole kuni kahe maapealse korrusega korterelamu (kõrgus kuni 58.50 m/abs). Ehitusloakohustuslike hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil on 1000 m² sh ühe hoone ehitisealune pind ei tohi olla suurem kui 650 m² ja väiksem kui 350 m². Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Vahi tn 11 krundist näeb planeering ette välja jagada Vahi tn äärse kõnnitee ja bussitasku rajamiseks tee ja tänava maa-ala krundi. Lisaks on planeeringuga lahendatud krundisisene liikluskorraldus, iga korteri peale on tagatud 1,5 parkimiskohta, millele lisaks on planeeritud ka külaliste parkimiskohad (vähemalt 1 koht iga 8 korteri peale). Lisaks on planeeritud laste mänguväljak ja haljastuslahendused (vähemalt 40% krundist peab olema haljastatud ja sellest vähemalt pool peab olema kompaktne haljasala). Lahendatud on ka planeeritavate hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsiooniga alal on lubatud arendada kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioone.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT