« Tagasi

Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.05.2021 korraldusega nr 468 Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Kõrve põik 2a maaüksuse jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala on ca 1,2 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused elamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga aladel, mille all mõistetakse ühepere- ja ridaelamu ning paariselamu maad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võib planeerida elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT