« Tagasi

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 01.10.2020 korraldusega nr 821 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 kruntide liitmine ja moodustunud krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine ridaelamute püstitamiseks. Krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme elamu püstitamiseks, mis võivad olla kas kõik ridaelamud või lahendatakse krundi ehitusõigus kahe ridaelamu ja ühe korterelamu kombinatsioonis. Ühes ridaelamus võib olla maksimaalselt 8 boksi, korterelamu maksimaalne korterite arv on 20. Kogu krundi ehitisealune pind on kokku planeeritud 1980 m² (ca 26% krundi pindalast), sh korterelamu võib olla kuni 455 m². Lisaks Keskuse teelt olemasolevale krundile juurdepääsule on planeeritud täiendav võimalik juurdepääs Keskuse tee ja Mõisapiiri tn vaheliselt uuelt ühendustänavalt. Lisaks on kirjeldatud haljastuse põhimõtted (haljastatava ala minimaalne suurus on 35% krundi pindalast, sh kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% haljastatavast alast). Krundil tagatakse vähemalt 2 parkimiskohta iga ridaelamu boksi kohta ja 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta korterelamus ning lisaks vähemalt 1 külaliskoht iga maja kohta.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Tartu Linnavalitsuse ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 19.10.2020–01.11.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT