« Tagasi

Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 10.09.2020 korraldusega nr 756 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.

Planeeringuga on ette nähtud jagada Rähni maaüksus elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Kokku on kavandatud 21 uut krunti – 18 elamumaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele POS 1 kuni POS 18 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu krundile (igale krundile)ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. Detailplaneering võimaldab ehitada POS 1 kuni POS 18 kruntidele kuni kahekorruselise elamu, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 8,5 meetrit maapinnast ja abihoone, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 6,0 meetrit maapinnast. Planeeringuala kruntidele on juurdepääsuks planeeritud Rähni tänav. Planeeritud tänavakoridor on 12,0 meetri laiune. Planeeritud asfaltkattega sõidutee osa on 5,0 meetri laiune ja ühele poole teed on planeeritud 2,5 meetri laiune kõnnitee. Sõidu- ja kõnnitee kõrvale on planeeritud haljasribad.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Põllumajandusametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 28.09.2020–11.10.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad SIIN