« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,36 ha.

Planeeringuga on kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks üldkasutatava maa krunt. Planeeritud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 1155 m²- 2887 m². Igale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks (sh lubatud üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), kruntide lubatud maksimaalsed ehitisealused pinnad jäävad vahemikku 220- 300 m². Üldkasutatava ala krundi suuruseks on planeeritud 3350 m². Üks planeeritud tee maa-ala krunt tagab juurdepääsu planeeritavatele kruntidele, teine tee maa-ala krunt võimaldab laiendada Kooli tänava koridori.

Lahendatud on planeeringuala tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ja planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.07.2020–29.07.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.