« Tagasi

Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 417 Erala külas asuva Erala 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha.

Planeeritavale alale on kavandatud kaheksa üksikelamu maa sihtotstarbega krunti, kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti ning üks haljasala maa krunt. Igale uuele üksikelamu maa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1- korruselise abihoone püstitamiseks. Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Rojasilla teelt lähtuv teenindav tee. Lisaks on planeeritud piirkonna ühise lastemänguväljaku ala. Normatiivne parkimine (EVS 843:2016 „Linnatänavad") on tagatud igal krundil. Lisaks on lahendatud kruntide tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala kokku on ca 1,3 ha.

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on linnaehituslikult sobiv. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega.

Tartu Vallavalitsuse 12.12.2019 korraldusega nr 1045 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.01. – 19.01.2020 Tartu Vallavalitsuse kantseleis ning Tartu valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid planeeringulahenduse kohta.

Planeeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Põllumajandusametiga, Päästeametiga ja tehnovõrkude valdajatega.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT