« Tagasi

Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 22.01.2020 korraldusega nr 74 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,8 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks ning korrigeerida ka krundipiire. Planeeringuga on moodustatud Õpetaja tn 7 ja Saava maaüksuste baasil 28 295 m² pindalaga ühiskondlike ehitiste maa krunt. Krundile on määratud ehitusõigus kuni 2-korruseliste ja kuni 16 m kõrguste hoonete püstitamiseks-laiendamiseks. Hoonete koguarv planeeritud krundil on 6, täiendavate hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 3900 m². Lisaks on planeeringuga lahendatud põhimõtteline liikluskorraldus. Täpne parkimiskorraldus lahendatakse projekteerimise käigus.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering kooskõlastati Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 17.02.2020–01.03.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT