« Tagasi

Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lisaks lahendada ära ka üldkasutatavate maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik haljasaladel). Lisaks antakse täpsem lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Oluline on tagada juurdepääsud Rääbise tn 7 ja 9 kruntidele.

Käesoleval hetkel kehtib Väikeaia maaüksustel ja planeeringualasse jääval omandisse vormistamata maa-alal Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneering (kehtestatud 16.11.2016 Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 568). Planeeringuga kavandati Väikeaia maaüksuse jagamist kaheks krundiks (transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) ning omandisse vormistamata maa-alal üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamist. Hetkel ei ole kehtivat planeeringut täielikult realiseeritud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas osas kehtetuks.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.

Planeeringuala ulatus on ca 6,7 ha.

Täpsem info SIIT