« Tagasi

Vahi alevikus asuvate Janne ja Heigo maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Janne ja Heigo maaüksustest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lahendada juurdepääsuteed, parkimiskorraldus, varustamine tehnovõrkudega ning haljastus ja heakord. Lagle, Juta ja Mölla tn 24 maaüksused on osaliselt planeeringualasse hõlmatud Mölla tänav L1 transpordimaa laiendamise eesmärgil. Planeeringulahendus peab sobima piirkonnas välja kujunenud krundistruktuuri, hoonestuslaadi ning arhitektuursele põhimõtetega.

Planeeringualal kehtib Lagle, Mölla tn 24 ja Mölla tänav L1 transpordimaa osas Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneering, millega täpsustati olemasolevate kruntide ehitusõigus ning kavandati ajutised vee- ja kanalisatsioonilahendused kuni ühisvõrkude väljaehitamiseni. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamise järgselt muutub varasemalt kehtestatud planeering kattuvas osas kehtetuks.

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on maa-ala juhtfunktsiooniks määratud lõunapoolsele osale keskuse maa ning põhjapoolsele osale elamumaa juhtfunktsioon. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha.

Täpsem infot SIIT