« Tagasi

Kobratu liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Aktsiaselts Eesti Teed taotluse maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks Kobratu liivakarjääri mäeeraldisel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood: 12249762) (aadress Linnuse 6, Rakvere linn, 44306 Lääne-Viru maakond) esitas Kobratu liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Kobratu liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas riigimaal katastriüksusel Kobratu liivakarjäär (registriosa nr 713904, katastritunnus 79402:003:0050, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Kobratu liivamaardlas (registrikaart nr 0833). Riigivaravalitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud asutus Maanteeamet.

Kobratu liivakarjääri mäeeraldise pindala on 1,88 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,58 ha. Seisuga 01.09.2018 oli mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru kogus 196 tuh m³, millest kaevandatav 145 tuh m³. Maavara kasutusalaks on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.