Tartu valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku eelteade

Hea Tartu valla elanik!

Anname teada, et Tartu valla uue üldplaneeringu eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga suunati Tartu vallavolikogu poolt avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimub 21.09.- 21.10.2020 Tartu valla üldplaneeringu portaalis ja Tartu vallavalitsuses (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Vallavalitsuse on võimalik eelnõuga tutvuda vallavalitsuse tööaegadel.

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu materjalid (üldplaneeringu seletuskiri, KSH aruanne, joonised pdf- ja veebikujul) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad üldplaneeringu portaalis aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/ alajaotuses „Kaardirakendus". Lisaks on samad materjalid pdf kujul leitavad ka portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamiseks. Üldplaneeringuga lahendatakse lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest planeerimisseaduse § 75 toodud ülesanded – maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad.

Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta kuni 15 aasta perspektiivis. Sidusate võrgustike (taristud, roheline võrgustik, puhkealad) toimimise tagamiseks vaadeldi üldplaneeringu koostamisel piiriüleseid seoseid valla lähiümbrusega, eelkõige Tartu linnaga.

Üldplaneeringuga on hõlmatud kogu Tartu valla haldusterritoorium. Hetkel jaguneb valla territoorium kehtiva jaotuse järgi 71 külaks ja 6 alevikuks (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula ja Äksi). Paralleelselt üldplaneeringu koostamise protsessiga viiakse läbi muudatused asustusüksuste liigi, lahkmejoonte ja nime määramise osas. Sellest tulenevalt tuleb üldplaneeringuga tutvumisel tähelepanu pöörata asjaolule, et kogu ülesehitus ja seletuskirja sõnastus lähtub muutuvast olukorrast – alevikeks Tartu vallas määratakse Kõrveküla, Raadi, Tabivere, Äksi ja Lähte. Vahi küla liidetakse Otslava küla koosseisu.

Väljakujunenud asustusstruktuur ja senine keskustevõrk säilib, üldplaneeringuga võimaldatakse nende edasi arendamist läbi mitmekesise maakasutuse planeerimise. Arvestades rahvastikuprotsesse ja -prognoose, kavandatakse maakasutust eelkõige Tartu linna lähialal (Kõrveküla-Raadi-Vahi-Tila piirkond) ning väiksemates keskustes valla erinevates piirkondades. Kohaliku keskusena arendatakse edasi Kõrveküla, Lähte ja Tabivere, perspektiivis ka Raadi piirkonda. Laeva ja Maarja-Magdaleena jäävad lähikeskusteks.

Uus üldplaneering kavandab võrreldes kehtivate üldplaneeringutega vähem arendusalasid, kuid samas võimaldab kõigi seniste keskuste arendamist ja paindlikumat maakasutust. Osale maa-alast on määratud mitu kasutusotstarvet, nö segafunktsioon, kuna üldplaneeringu kui pikaajalise arengudokumendi koostamisel pole 10-15 aasta perspektiivis võimalik kõike arenguid ette prognoosida. Segafunktsioon võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust, lähtudes tulevikus täpsustuvatest arengusoovidest ja -vajadustest.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH tulemusel selgus, et Tartu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on üldiselt positiivne mõju valla arengule, luues võimalused ruumiliseks arenguks, pöörates tähelepanu väärtuste säilimisele, kvaliteetse ja inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele ning erineva kasutusotstarbega maa-alade külgnemisel tekkida võivate konfliktide ennetamisele.

Igale üksikule maa-alale kohanduvad maakasutus- ja ehitustingimused tulenevad üldplaneeringu kaardikihile kantud info ja seletuskirjas toodud tingimuste koostoimest. Ehk siis tervikpildi saamiseks on oluline tutvuda kogu eelnõu materjali (Gis-i kaardikihid, seletuskiri ja KSH aruanne) sisuga.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on eelnõu avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (21.09.- 21.10.2020) Tartu Vallavalitsusele järgmiste kanalite kaudu:

  • tavakirjaga aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik (60512 Tartumaa)
  • elektronpostiga tartuvald@tartuvald.ee
  • üldplaneeringu portaali kaudu (http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/). Portaali kaudu esitatud ettepaneku registreerimiseks ametliku arvamusena tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta oma kontaktandmed. Kontaktandmete olemasolu võimaldab arvamuse esitajale teatada põhjendatud seisukohad arvamuse kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Vastasel juhul menetletakse portaali kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgselt korraldab Tartu Vallavalitsus vastavalt PlanS § 83 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud (45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist). Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse eraldi. Piiriülest mõju valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Oleme avatud kõigile ideedele, ettepanekutele ja arvamustele!

Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

17.06.19

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud ettepanekuid.  Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud. Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid ka 100 %-liselt arvestatakse, võimalik. Planeerimise on muutuv protsess, kus ettepanekuid ja arvamusi võib ja eeldatavasti esitatakse kogu protsessi vältel. Neid tuleb alati analüüsida ja kaaluda koosmõjus. Seetõttu toimub kaalutlusprotsess ka edaspidistes etappides. Hoiame Teid edaspidise  planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust.

Peame väga oluliseks kõigi huvitatud isikute aktiivset protsessis osalemist ja kaasa rääkimist. Hõlbustamaks protsessis osalemist, üldplaneeringust arusaamist ja selle kasutamist, on koostatud Tartu valla üldplaneeringu portaal, mis on leitav aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/.

Portaali koondatakse kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid – erinevad lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne.  Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lg 5 on dokumenti muudetud põhjendatud juhtudel, muudetud dokument koos ametkondade ja isikute poolt esitatud ettepanekutega (laekunud kirjad) ning valla seisukohtadega (koondtabelina) on avalikustatud portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Tule Tartu valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

7.01.20

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tartu vallavolikogu poolt 2018. a. veebruaris, kuid sisulise tööga alustati käesoleva aasta alguses. Üldplaneeringu koostamist alustati lähteandmete koondamise ja analüüsiga ning lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisega. Hetkel toimub erinevate alusuuringute ja -analüüside koostamine ning kohe-kohe alustatakse eskiislahenduse väljatöötamist. Uuringute ja analüüside tulemused on oluliseks sisendiks planeeringulahenduse kujunemisel ning abiks protsessi käigus tõstatuvate otsuste langetamisel. Erinevaid huvigruppe rahuldav planeeringulahendus on võimalik saavutada üksnes koostöös, seega oleme koostööd huvigruppidega alustanud juba planeeringu algusetapis. Veebruaris viidi kõigis valla koolides, põhikooli astme 6.-7. klassi õpilaste seas, läbi koolilaste tajukaardi uuring. Uuringu eesmärk oli kaardistada koolilaste arvamus oma kodu (kooli)piirkonna kohta ning koguda teavet, mis on koolilaste hinnangul hästi ja mida saaks/võiks veel paremaks muuta. Märtsis toimusid piirkondlikud tööseminarid eesmärgil kaardistada  ettevõtlusega seotud arenguvajadused ja probleemid ning piirkondadele iseloomulikud väärtused. Nii koolilaste tajukaardi uuringu kui piirkondlike tööseminaride tulemused on koondatud Tartu valla üldplaneeringu portaali. Portaali koondatakse edaspidi kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid –lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne. Oma arvamusi/ettepanekuid, mis just sinu arvates on tähtis või vajab lahendamist, saad lisada portaali ideekorje alajaotust kasutades. Üldplaneeringu portaal võimaldab Sul protsessi jälgida, materjalidega tutvuda ning toimuvaga kursis olla sobival ajal ja asukohas.

Planeeringu eskiislahenduste valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisesse. Info selle valmimisest lisatakse portaali aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/

Tartu valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Tartu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Kogu üldplaneeringu ja KSH koostamise info on leitav SIIT