« Tagasi

Tila külas asuva Koidu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. 

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Koidu tn 7 maaüksuse sihtotstarbe muutmist üldkasutatavast maast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Lisaks tuleb lahendada juurdepääsu, haljastuse, heakorra ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringualasse on hõlmatud Koidu tn 7a maaüksus, et lahendada olemasoleva ärihoone parkimiskorraldus. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala keskuse maa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud muuhulgas elamute planeerimine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga kooskõlas.

Tartu Vallavalitsuse 30.08.2018 korraldus nr 661

Lähteülesanne