« Tagasi

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 20.09.2018 korraldusega nr 712 Maramaa külas asuvate Järvekaare tn 9, 11, 13 ja Võrgumehe tn 1, 2, 3, 8, 10 maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga muuta maa-alal kehtivat Vasula järve põhjapiirkonna detailplaneeringut ning korrigeerida Võrgumehe tänava ja lähipiirkonna katastriüksuste piire ning täpsustada hoonestusalad ja ehitusõigus moodustatavatel elamumaa sihtotstarbega kruntidel. Kehtiva detailplaneeringu muutmise vajadus oli tingitud asjaolust, et Keskkonnaamet algatas antud piirkonnas I kaitsekategooria taimeliigi kaitse alla võtmise menetluse läbi püsielupaiga moodustamise, mille tulemusel ei oleks olnud võimalik kehtiva detailplaneeringu realiseerimine Järvekaare tn 9, 11, 13 ja Võrgumehe tn 1, 2, 3, 8, 10 maaüksuste osas. Maaüksuste omaniku taotluse alusel lõpetatakse detailplaneeringu koostamine eespool loetletud maaüksustel, arvestades asjaoluga, et Keskkonnaameti poolt on viidud läbi kaitsealuste taimede ümberasustamine ning taimede leiukoht on keskkonnaregistrist kustutatud.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 20.09.2018 korraldusega nr 713 Kõrveküla alevikus asuvate Karikakra, Maikellukese ja Pääsusilma maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga muuta loetletud maaüksuste osas kehtivat Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringut, et korrigeerida kruntide piire ning määrata ehitusõigus korterelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamine lõpetatakse maaomanike taotluse alusel, arvestades asjaoluga, et loetletud maaüksustel on suures osas realiseeritud kehtivast detailplaneeringust tulenev ehitusõigus ning uute eesmärkide realiseerimine on välistatud.

Tartu Vallavalitsus lõpetas 20.09.2018 korraldusega nr 714 Lähte alevikus asuva Kirsiaia maaüksuse detailplaneeringu ning Äksi alevikus asuva Äksi tee 43 maaüksuse detailplaneeringu menetluse. Mõlema planeeringu koostamise eesmärk oli olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Vastavalt 01.07.2015 jõustunud planeerimisseadusele puudub maa-ala kruntideks jaotamise korral detailplaneeringu koostamise kohustus ning kaalutlusotsuse alusel on uued hooned võimalik püstitada projekteerimistingimuste alusel. Kirsiaia ja Äksi tee 43 maaüksuste jagamine on teostatud maakorraldusliku toiminguga ning moodustatud on uued katastriüksused - Kuuse tn 16 ja Kuuse tn 16a ning Äksi tee 43 ja Äksi tee 43a. Eespool toodust tulenevalt puudub jätkuv vajadus detailplaneeringu koostamiseks ning üksikelamute püstitamiseks saab taotleda projekteerimistingimused.